Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı? Sultan 2.Abdulhamit Han

2008-04-16 11:52:00

  KIZIL SULTAN !        Abdülhamit, idareye vaziyet etmek üzere tahta çıktığında her taraf kazan gibi kaynıyordu. O fitne ve fesat üzerine gelmişti. Dünyada herkesin kabul ettiği zekâ, deha ve tedbirin adamıydı. Tedbirini vehim olarak değerlendiren tarihçiler vardır. Onlara göre Abdülhamit çok vehimli bir insandı. Küstahlığı biraz daha ileri götürenlere göre ise o, korkak bir insandı.          Tahta çıktığı zaman Osmanlı topraklarında manzara şuydu: Tunus bulgur kazanı gibiydi. Mağrip memleketlerinde Fransızlar, İtalyanlar cirit atıyor ve her yerde fitne arıyorlardı. Mısır ciddî hâdiselere gebeydi. Araplar her yerde, Osmanlı askerine karşı bir düşman tavrına girmişti ve onu arkadan vuruyordu. Böylece her yerde, Birinci Cihan Harbi'nde mağlup düşmemize zemin hazırlanıyordu. Bir İngiliz casusu olan Lavrens, Şerif Hüseyin'e kadar yanaşmış, hatta Avrupa'da onu temsil etme payesiyle payelendirilmişti. Her yerde Lavrens'in dümen suyuna uyulmuştu. Mehmetçik, dindaşları tarafından şehit ediliyor, edilirken de, o kavurucu çöl sıcağında dudaklarına bir yudum su götürecek dost elinden mahrumdu. Ve işte böyle bir devrede Abdülhamit enkaz yığını hâline gelmiş bir saltanata buyurun edilmişti.          Girit daha farklı değildi. Giden valiler hiçbir iş yapamıyordu. Asker eli kolu bağlı duruyordu. Batı bir kâbus gibi orada Osmanlı'nın üzerine çökmüştü ve kalkmaya da niyetleri yoktu.           Balkanlar'da, Rusya'nın tahriki, açıkça kendini gösteriyordu. Muhtariyet isteyen milletlerin başını Slavlar çekiyordu. Bulgarlar bu emellere alet edilmişti. Sadece Balkanlara ait meseleleri halletmek dahi çok zordu.          Anadolu'da da dönmeler yoğun faaliyete girişmişlerdi. Bu dönmelerden bilhassa bazıları amansız bir gayret içindeydiler. İsimleri ... Devamı

Sigara'nın Faydaları !

2008-04-16 10:32:00

SİGARANIN FAYDALARI   Sigara içeni köpek ısırmazÇünkü yanında baston taşırEvine hırsız girmezÇünkü sabahlara kadar öksürürÜzerine sinek konmazÇünkü buram buram nikotin kokarFazla yorulmazÇünkü yorulunca tıkanacağını bilirYürümek için zorlanmazÇünkü tekerlekli iskemlede gezdirilirİhtiyarlamazÇünkü genç yaşlarda sevdiklerine kavuşur Sigara içenlerin ayrıca:Yüzlerine renk gelirÇünkü dişleri ve bıyıkları sapsarı olurVücutları bir kuş gibi hafiflerÇünkü ileri dönemdeki dolaşım bozukluğundan ötürü önce parmakları,sonra da el ve ayakları kesilir...       ... Devamı

Flaş Haber-1500 Zabıt Katibi Alınacağı Açıklandı

2008-04-10 08:35:00

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU    Başbakanlığın 06/03/2008 tarihli oluru ile Bakanlığımıza 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca 2500 adet açıktan atama izni verilmiştir. Belirtilen iznin 1500 adedi Genel Müdürlüğümüzce, 1000 adedi ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce kullanılacaktır.             Genel Müdürlüğümüzce kullanılacak olan 1500 adet açıktan atama izni adliyelerimizin (adli- idari yargı) zabıt katibi ihtiyacını karşılamak  için kullanılacaktır. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüze bağlı çalışan personelden 2007 yılında emeklilik, istifa vs. gibi nedenlerle ayrılan memur sayısının yüzde ellisine tekabül eden 520 adet açıktan atama izni daha 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca kullanılacaktır. 520 adet izinin;                         a) 100 adedinin icra müdür ve yardımcılığı,                         b) 155 adedinin psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, teknisyen, mütercim ve                             istatistikçi,                         c) 265 adedinin mübaşir kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılması düşünülmektedir.             Acil  personel ihtiyacı nedeniyle açıktan atama  izinlerinin bir an önce  kullanılması için  Genel Müdürlüğümüze yoğun talepler ulaşmakta ise de, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin “Sözlü sınav” başlıklı 14 üncü maddes... Devamı

Şair Padişahlar'ın Seçme Şiirleri

2008-04-09 11:23:00

OSMANLI PADİŞAHLARININ YAZDIĞI ŞİİRLER   Biz bülbül-i muhrik-demi gülzâr-ı firâkızÂteş kesilür geçse sabâ gülşenimizden. Sultan II. Selim (Sarı Selim)   Ey Muhibbî, âşık oldur, derd-i yârı hoş göreDertten kurtulmasın kim, derdine dermân arar. Kânûnî Sultan Süleyman   Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzânBeni bir gözleri âhûya zebûn etti felek. Yavuz Sultan Selim   Milletimde ihtilâf ü tefrika endîşesiKûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beniİttihâdken savlet-i a’dâyı def’e çâremiz,İttihâd etmezse millet dağ-dâr eyler beni. Yavuz Sultan Selim   Külahın sat da harceyle, müdâhin olma bir ferde. Cihanda kelle sağolsun, külâh eksik değil merde. Necîb (Sultan III. Ahmed)   Ekmiyen biçmedi bu mezrada velhâsılKime lâzımsa ekmek, ona lâzım ekmek!  Necîb (Sultan III. Ahmed)   Cevr-i dilber, ta’n-ı düşmen, sûz-i firkat, za’f-ı dilDürlü dürlü derd için halketmiş Allah’ım beni. Fatih Sultan Mehmed   Sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olurHerkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olurSâdıkâne / belki ol / âlemde bir / serdâr olurYâr olur / ağyâr olur / serdâr olur/ dildâr olur. Yavuz Sultan Selim   Bozulubdur bu cihan sanma ki bizde düzeleDevlet-i çerh dönüverdi kamû mübtezeleŞimdi ebvâb-ı saâdetde gezer hazeleİşimiz kaldı hemân merhamet-i Lemyezel’e.  Sultan III. Mustafa   Bizimle saltanat lafın edermiş ol KaramânîHüdâ fırsat verir ise kara yere koram ânı. Fatih Sultan Mehmed   Nâsiyemde kâtib-i kudret ne yazdı bilmedümÂh kim bu gülşen-i âlemde hergîz gülmedüm. Şehzâde Mustafa (1553)   Niyyetim hidmet idi saltanât u devletimeÇalışur hâsid-i bedhâh, aceb nekbetime? II. Osman   Sen pister-i gülde yatasun şevk ile handânBen kül döşenem külhân-ı mihnette sebeb ne? Cem Sultan (Ağabeyi II. Bayezid’e)   Çün rûz-ı ezel kısmet olunmuş bize devletTakdîre rızâ vermeyesün böyle sebeb ne? Hâccü’l-Har... Devamı

Türk Devletlerinin Ünlü Vezirleri( Tonyukuk, Nizamülmülk ,Sokull

2008-04-08 16:53:00

Vezir Tonyukuk Adı bilinen ilk Türk yazar ve tarihçisidir. Göktürk Devleti’nin kurucusu Kutlug Kağan başta olmak üzere Kapağan Kağan ve Bilge Kağan’a danışmanlık yapmış, meclis başkanlıklarını yürütmüştür. Tonyukuk’un, kendi adına diktirdiği kitabesinden; Göktürkler, Juan Juan Devleti’nin elinde esir iken doğduğu anlaşılıyor. Esaretten Kutlug Kağan ile birlikte kurtulmuş ve Göktürk Devleti’nin kuruluşunda görev almıştır. Bilge Kağan’a vezirlik yapmanın yanı sıra, ona kızını vererek kayınpederi de oldu.İyi bir stratejist ve taktik ustası olmasından ötürü, batılı Türkologlar onun için “Türkler’in Bismarc’ı” ifadesini kullanır. Tonyukuk, kendisi adına diktirdiği kitabesinde kendini şöyle anlatıyor:“Tanrı yarlığadığı (nasip ettiği) için Türk Budun içinde silahlı düşmanı gezdirmedim. Damgalı atı koşturmadım. İlteriş Kağan çalışmasaydı; ona uyarak ben kendim çalışmasaydım, il de millet de yok olacaktı. Çalıştığım için il, il oldu; millet de millet oldu. Kendim artık kocadım. Şimdi Bilge Kağan, Türk Budununu iyi idare ederek tahtında oturuyor.” Türklerin Budizm dinine girmesini engelleyen Vezir Tonyukuk, aynı zamanda Türk milletinin surlarla çevrili şehirlere yerleşerek, Çinliler tarafından yeniden köle edilmesini de engellemesiyle bilinmektedir. Milletine her zaman yol gösterici olan Tonyukuk, açlıktan tokluğa, kölelikten bağımsızlığa erişen milletinin yaşayışını şöyle anlatıyor:“Karakurum’da tavşan yiyerek, geyik yiyerek oturuyorduk. Budunun boğazı tok idi. Düşmanımız çevrede ocak gibi idi. Biz ateş idik.” Doğum tarihi bilinmese de, Tonyukuk’un ölümü 726 yılına rastlar. Tonyukuk’un hatırası, ölümünden sonra Bilge Kağan tarafından Bain-Cokto adlı mevkide yaşatıldı.NizamülmülkBüyük Selçuklu Devleti sultanlarından Alparslan ve oğlu Melikşah’ın veziri, büyük devlet adamı. Adı Hâce Kıvâmüddîn Ebû Ali Hasan bin Ali’dir. 1018 yılında İran’ın Tûs şehri... Devamı